Kennisbank

<< Terug naar het overzicht

Eigen risico - Verzekeringen algemeen

Juridisch framework

Wanneer men een verzekering afsluit, zal men vaak te maken krijgen met het begrip 'eigen risico'. Het eigen risico is, kort gezegd, dat deel van de schade dat voor eigen rekening van de verzekeringnemer blijft. De reden voor het opnemen van een 'eigen risico' bij een verzekering ziet op twee aspecten. Allereerst beperkt de verzekeraar hiermee uiteraard zijn schadelast, het bedrag dat hij aan de verzekeringnemer dient uit te keren, maar daarnaast heeft een eigen risico positieve uitwerking op de zorgvuldigheid van een verzekeringnemer. Het feit dat een verzekeringnemer in het geval van schade deels zelf bij zal moeten dragen, zal vaak tot gevolg hebben dat deze zorgvuldiger handelt. Een eigen risico wordt door de verzekeraar in de polis opgenomen en kan per verzekering verschillen. Het eigen risico kan uitgedrukt worden in een vast bedrag, maar kan daarnaast ook een bepaald percentage van de schadesom zijn. In veel gevallen is het zo dat naarmate het opgenomen eigen risico van een verzekering hoger is, de te betalen premie lager is. Dit is dan ook logisch, nu de verzekeraar bij een hoger eigen risico minder gevaar loopt. Naarmate het eigen risico lager is, wat gunstig is voor de verzekeringnemer, zal de premie hoger zijn. Men maakt dan ook een onderscheid tussen het zogenaamde 'verplichte eigen risico' en het 'vrijwillig eigen risico'. Een verplicht eigen risico is, zoals de naam al zegt, een door de verzekeraar gehanteerd eigen risico waar niet van af kan worden geweken. Het vrijwillig eigen risico kan daarentegen vrijwillig door de verzekeringnemer bovenop het verplichte eigen worden afgesloten en brengt een korting op de premie met zich mee. Het eigen risico wordt doorgaans per schadegebeurtenis gehanteerd. Dat wil zeggen dat het eigen risico bij ieder apart ingediende claim zal worden afgetrokken. Dit is echter niet altijd het geval. Zorgverzekeringen hanteren bijvoorbeeld een 'doorlopend' eigen risico.

Aandachtspunten

Let op dat het eigen risico dus per verzekering kan verschillen. Daarnaast is het eigen risico niet altijd op het polisblad opgenomen. In sommige gevallen is dit opgenomen in de polisvoorwaarden.

De inhoud van deze kennisbank is met alle zorgvuldigheid opgesteld. Van belang is echter op te merken dat bij het opstellen hiervan geen volledigheid is beoogd; de gegeven informatie is geen juridisch advies. De juridische beoordeling zal altijd afhangen van de omstandigheden van het geval, waarbij betekenis toekomt aan de specifieke feiten van uw zaak. Het is dan ook van belang er rekening mee te houden dat deze kennisbank slechts een algemene schets is; gebruikers van de website kunnen aan de gegeven informatie dan ook geen rechten ontlenen. Raetsheren en CMS helpen u graag verder bij de beoordeling van uw geschil.

Raetsheren tracht de in deze kennisbank opgenomen wet- en regelgeving actueel te houden. Er dient echter rekening te worden gehouden met het feit dat zich recente ontwikkelingen kunnen voordoen die nog niet in deze kennisbank zijn opgenomen, maar wel invloed kunnen hebben op uw zaak. Hierdoor is het noodzakelijk uw zaak altijd te laten beoordelen door een expert. Raetsheren en CMS helpen u hier graag mee verder.