Kennisbank

<< Terug naar het overzicht

Uitsluitingen - Verzekeringen Algemeen

Juridisch framework

Op elke verzekering zijn polisvoorwaarden van toepassing. Hierin staat precies opgenomen wat wel en niet onder de dekking van de verzekering valt. Zo worden door verzekeraars zogenaamde 'uitsluitingsgronden' gehanteerd. Dit zijn bepaalde in de polisvoorwaarden opgenomen gevallen waarin geen dekking verleend wordt; een aantal schadeoorzaken zijn uitgesloten. Voorbeelden van schadeoorzaken die bijna altijd zijn uitgesloten, zijn bijvoorbeeld 'molest' en 'natuurrampen'. Sommige schadeoorzaken zijn zelfs wettelijk uitgesloten. Op grond van art. 3:38 Wet financieel toezicht is het voor Nederlandse schadeverzekeraars verboden om schades te verzekeren die zijn veroorzaakt door een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij. Echter, naast deze zeer vergaande uitsluitingen worden vaak nog veel meer voor de hand liggende schadeoorzaken in de polisvoorwaarden uitgesloten. Over de vraag of er in bepaalde gevallen sprake is van een uitsluitingsgrond of de vraag of een uitsluitingsgrond redelijk is, ontstaan in de praktijk vaak geschillen. In principe geldt echter het uitgangspunt dat het de verzekeraar vrij staat te bepalen wat wel en niet verzekerd is. Bij conflicten met betrekking tot het bereik van deze uitsluitingen zal gekeken worden naar wat partijen redelijkerwijs aan de uitsluitingsgrond mochten toekennen en van elkaar mochten verwachten. Echter, in de rechtspraak wordt ook steeds vaker gekeken naar een meer objectieve maatstaf waarbij betekenis toekomt aan de bewoording van de polis.

Relevante jurisprudentie

HR 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4158 (Haviltex)
Dit arrest van de Hoge Raad is een zeer bekende uitspraak. De hieruit vloeiende norm wordt ook wel de Haviltex-norm genoemd en wordt gebruikt bij de uitleg van bepalingen in overeenkomsten, zo ook bij polisvoorwaarden. Bepalend is volgens de norm hetgeen partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Er is hierbij dus sprake van een subjectieve beoordeling; betekenis komt specifiek toe aan de bedoeling van partijen zelf.

HR 16 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2793 (Chubb/Dagenstaed)
Ook dit arrest van de Hoge Raad is van belang bij de uitleg van polisvoorwaarden. De Hoge Raad stelt hierin dat bij verzekeringsvoorwaarden waarover niet tussen partijen pleegt te worden onderhandeld en waar ook daadwerkelijk niet over onderhandeld is, de uitleg daarvan voornamelijk afhangt van objectieve factoren zoals de bewoordingen waarin de desbetreffende bepaling is gesteld. Deze dienen te worden gelezen in het licht van de polisvoorwaarden in zijn geheel en van een eventuele bij de polisvoorwaarden behorende toelichting. Deze objectieve beoordeling wijkt dus af van de subjectieve beoordeling van de Haviltex-norm.

 

Aandachtspunten

Het is van belang bij het sluiten van een verzekering rekening te houden met eventuele uitsluitingsgronden.

De inhoud van deze kennisbank is met alle zorgvuldigheid opgesteld. Van belang is echter op te merken dat bij het opstellen hiervan geen volledigheid is beoogd; de gegeven informatie is geen juridisch advies. De juridische beoordeling zal altijd afhangen van de omstandigheden van het geval, waarbij betekenis toekomt aan de specifieke feiten van uw zaak. Het is dan ook van belang er rekening mee te houden dat deze kennisbank slechts een algemene schets is; gebruikers van de website kunnen aan de gegeven informatie dan ook geen rechten ontlenen. Raetsheren en CMS helpen u graag verder bij de beoordeling van uw geschil.

Raetsheren tracht de in deze kennisbank opgenomen wet- en regelgeving actueel te houden. Er dient echter rekening te worden gehouden met het feit dat zich recente ontwikkelingen kunnen voordoen die nog niet in deze kennisbank zijn opgenomen, maar wel invloed kunnen hebben op uw zaak. Hierdoor is het noodzakelijk uw zaak altijd te laten beoordelen door een expert. Raetsheren en CMS helpen u hier graag mee verder.