Kennisbank

<< Terug naar het overzicht

Schadeproces - Verzekeringen Algemeen

Juridisch framework

Wanneer men voor een bepaald risico verzekerd is, en dit risico zich verwezenlijkt, zal het zogenaamde 'schadeproces' in werking treden. Onder dit kopje zal kort en in grote lijnen een beeld geschetst worden van hoe een dergelijk proces eruit ziet. 

Het schadeproces wordt in werking gezet met de melding van de geleden schade aan de verzekeraar door de verzekeringnemer. Vaak zal door de verzekeraar vervolgens een expert ingeschakeld worden voor de beoordeling van de aansprakelijkheid en de eventuele hoogte of omvang hiervan. Op de taak van de expert zal nader worden ingegaan onder het kopje 'Rol van de expert'. Naar aanleiding van het onderzoek door de expert, dat vaak in samenwerking met de verzekerde plaatsvindt, wordt een rapport opgesteld. Aan de hand van dit rapport beslist de verzekeraar over de dekking onder de polis en de eventuele hoogte hiervan. Indien de verzekeraar over gaat tot (partiële) afwijzing van de dekking, zal deze dit gemotiveerd aan de verzekeringnemer moeten laten weten. Mocht de verzekeraar besluiten tot dekking, dan zal vervolgens de financiële afwikkeling plaatsvinden. Indien de verzekeringnemer van oordeel is dat door de verzekeraar ten onrechte geen dekking is verleend of een te lage dekking is verleend, is het uiteraard mogelijk juridische stappen te ondernemen.    

Van belang is nog om op te merken dat in veel gevallen sprake zal zijn van een betrokken assurantiemakelaar, zoals wij, Raetsheren. In een dergelijk geval speelt ook de assurantiemakelaar vaak een rol in het schadeproces.

Aandachtspunten

In 2014 is door een groep technische verzekeraars, assurantiemakelaars en experts het Protocol Schadeproces co-assurantie opgesteld. Hierin is zeer precies neergelegd uit welke stappen het schadeproces precies bestaat en welke functies hierbij toekomen aan zowel de verzekerde, de assurantiemakelaar, de expert als de verzekeraar. Dit Protocol is online te raadplegen. Hierin is een maximale doorlooptermijn voor het schadeproces van 80 dagen vastgelegd.

De inhoud van deze kennisbank is met alle zorgvuldigheid opgesteld. Van belang is echter op te merken dat bij het opstellen hiervan geen volledigheid is beoogd; de gegeven informatie is geen juridisch advies. De juridische beoordeling zal altijd afhangen van de omstandigheden van het geval, waarbij betekenis toekomt aan de specifieke feiten van uw zaak. Het is dan ook van belang er rekening mee te houden dat deze kennisbank slechts een algemene schets is; gebruikers van de website kunnen aan de gegeven informatie dan ook geen rechten ontlenen. Raetsheren en CMS helpen u graag verder bij de beoordeling van uw geschil.

Raetsheren tracht de in deze kennisbank opgenomen wet- en regelgeving actueel te houden. Er dient echter rekening te worden gehouden met het feit dat zich recente ontwikkelingen kunnen voordoen die nog niet in deze kennisbank zijn opgenomen, maar wel invloed kunnen hebben op uw zaak. Hierdoor is het noodzakelijk uw zaak altijd te laten beoordelen door een expert. Raetsheren en CMS helpen u hier graag mee verder.