Kennisbank

<< Terug naar het overzicht

Rol van de expert - Verzekeringen Algemeen

Juridisch framework

Op het moment dat zich een schadeveroorzakende gebeurtenis heeft voorgedaan, is het mogelijk voor de verzekeraar gebruik te maken van een expert. Deze expert verricht onderzoek naar de oorzaak en de omvang van de geleden schade alvorens hier een rapport over uit te brengen aan de verzekeraar. Het is op basis van de door de expert gedane bevindingen dat een verzekeraar vervolgens zal beslissen of hij wel of niet over zal gaan tot dekking. Daarnaast zal ook naar aanleiding hiervan vaak de hoogte van de eventueel uit te keren schade worden vastgesteld. De verzekeringnemer heeft als gevolg van de beslissing van de verzekeraar verschillende opties. Mocht de verzekeraar hebben besloten over te gaan tot dekking en mocht de verzekeringnemer het eens zijn met de hoogte van het uit te keren bedrag, zal het schadeproces na de financiële afwikkeling hiermee vaak beëindigd zijn. Meer informatie over het schadeproces is te vinden onder het kopje 'Schadeproces'. Echter, indien de verzekeringnemer het niet eens is met de door de verzekeraar genomen beslissing zal deze vaak ook over gaan tot het inschakelen van een expert. Dit teneinde te kunnen voldoen aan zijn bewijslast.

Op grond van art. 7:959 BW is het niet toegestaan als verzekeraar de door de verzekeringnemer gemaakte kosten voor een expert in algemene zin te maximaliseren. Het is dan ook van belang de polisvoorwaarden van een verzekering te checken op relevante bepalingen met betrekking tot expertisekosten. Van belang hierbij is dat het echter niet zo is dat alle voorwaarden met betrekking tot een door de verzekeringnemer ingeschakelde expert niet zijn toegestaan. Het zou bijvoorbeeld kunnen voorkomen dat in een polis bepaalde eisen worden gesteld aan de in te schakelen expert. Dit is de verzekeraar dan ook toegestaan. Bovenstaande geldt echter alleen voor de situatie waarin de verzekeraar tot uitkering van de schade overgaat. Mocht dit niet het geval zijn en toont de verzekeringnemer succesvol aan dat de verzekeraar wel degelijk over dient te gaan tot uitkering, dan kunnen de expertkosten op de verzekeraar worden verhaald op grond van art. 6:96 lid 2 sub b en c BW. Hier wordt nader op ingegaan onder het kopje 'Buitengerechtelijke kosten'.

Experts zullen veelal ingeschakeld worden in het geval van planschade. Hier wordt nader op ingegaan onder het kopje 'Planschade'.

Aandachtspunten

Men dient rekening te houden met het feit dat er vaak enige tijd en geld gemoeid gaat met het inschakelen van experts.

De inhoud van deze kennisbank is met alle zorgvuldigheid opgesteld. Van belang is echter op te merken dat bij het opstellen hiervan geen volledigheid is beoogd; de gegeven informatie is geen juridisch advies. De juridische beoordeling zal altijd afhangen van de omstandigheden van het geval, waarbij betekenis toekomt aan de specifieke feiten van uw zaak. Het is dan ook van belang er rekening mee te houden dat deze kennisbank slechts een algemene schets is; gebruikers van de website kunnen aan de gegeven informatie dan ook geen rechten ontlenen. Raetsheren en CMS helpen u graag verder bij de beoordeling van uw geschil.

Raetsheren tracht de in deze kennisbank opgenomen wet- en regelgeving actueel te houden. Er dient echter rekening te worden gehouden met het feit dat zich recente ontwikkelingen kunnen voordoen die nog niet in deze kennisbank zijn opgenomen, maar wel invloed kunnen hebben op uw zaak. Hierdoor is het noodzakelijk uw zaak altijd te laten beoordelen door een expert. Raetsheren en CMS helpen u hier graag mee verder.